ALGEMENE VOORWAARDEN NOMOBO B.V. (NO MORE BOUNDARIES)
Waarbij NOMOBO B.V. diensten en/of leveringen verricht aan haar cliënten/opdrachtgevers.
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de standaardregels vast te leggen die van toepassing
zijn bij contractuele rechtsverhoudingen tussen NOMOBO B.V. en haar cliënten. Deze algemene
voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen NOMOBO B.V. (Producent) en
haar cliënten (Opdrachtgevers), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 1. Definities
Producent: De contractspartij NOMOBO B.V., de gebruiker van deze voorwaarden.
Opdrachtgever: De cliënt en wederpartij van Producent, voor welke Producent als opdrachtnemer
diensten en/of leveringen verricht of zal verrichten.
De overeenkomst: De tussen Producent en Opdrachtgever gemaakte afspraken, al dan niet
neergelegd in een schriftelijk stuk.
AV: algemene voorwaarden.
Offerte: Alle offertes, schattingen, prijsindicaties en/of gelijkgestelde aanbiedingen van Producent.
Partijen: Producent en Opdrachtnemer samen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1
Deze AV zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, opdrachten en de daaruit voortvloeiende
overeenkomsten, contracten en rechtsverhoudingen tussen Producent en Opdrachtgever.
2.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
2.3
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze AV binden de Producent slechts indien en voor zover
deze schriftelijk door Producent aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.4
Het uitdrukkelijk overeengekomene prevaleert boven de regels in deze AV.
2.5
Indien een of meerdere bepalingen in deze AV nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Producent en Opdrachtgever zullen dan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde,
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
2.6
Indien Producent niet steeds strikte naleving van deze AV verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Producent in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
Artikel 3. Offertes, facturen en de overeenkomst
3.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij anders overeengekomen. Aldus staat het Producent vrij om
een offerte te herroepen, zowel voordat deze aanvaard is als (onverwijld) na ontvangst van de
aanvaarding.
3.2 Offertes zijn een schatting en dienen uitsluitend om Opdrachtgever in staat te stellen een afweging te
maken van de met de opdracht gemoeide belangen. Ingeval van een in het vorige lid genoemde
herroeping is de Producent derhalve niet aansprakelijk voor eventuele materiële of immateriële
schade bij Opdrachtgever en/of derden als gevolg van deze herroeping, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
3.3 Alle offertes van Producent zijn voor een beperkte duur geldig, met dien verstande dat het te stellen
termijn slechts betrekking heeft op tijdsverloop en niet in de weg staat aan herroeping.
3.4 Mogelijkerwijs worden additionele kosten niet meegenomen in de offerte. Dit zijn additionele kosten
zoals extra reis- en verblijfskosten, rechten die afgedragen dienen te worden aan auteursrechtelijke
organisaties zoals Buma/Stemra, etc.
3.5 Samengestelde prijsopgaven verplichten Producent niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Facturen worden uitsluitend opgemaakt op basis van nacalculatie. Opdrachtgever dient terdege
rekening te houden met het afwijken van de uiteindelijke factuur ten opzichte van de offerte.
3.7 Offertes en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
ALGEMENE VOORWAARDEN NOMOBO B.V. - VERSIE 4
PAGINA 1 VAN 7
3.8 De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever
van het aanbod van Producent, mits deze het aanbod niet onverwijld na ontvangst van de
aanvaarding herroept. De schriftelijke aanvaarding kan zowel par aangetekende post als per email
verstuurd worden (zie artikel 16).
3.9 Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, ook op ondergeschikte punten, komt er geen
overeenkomst tot stand, tenzij Producent het nieuwe aanbod accepteert.
Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen
4.1 Indien voor dan wel tijdens de uitvoering van de opdracht naar oordeel van Producent blijkt dat voor
een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de omvang en/of hoedanigheid van de
opdracht en de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zijn Partijen verplicht mee te werken aan
een wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst.
4.2 Producent is bevoegd om de omvang en/of de hoedanigheid van de te verrichten werkzaamheden
eenzijdig te wijzigen of aan te passen indien omstandigheden tijdens de uitvoering een behoorlijke
vervulling van de opdracht dreigen te belemmeren. Producent zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
op de hoogte brengen van een eventuele wijziging.
4.3 Indien Opdrachtgever tussentijds de overeenkomst, de uitvoering of onderdelen daarvan wil wijzigen
of aanvullen, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk met Producent te overleggen.
4.4 De aan een wijziging of aanvulling verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij
anders overeengekomen. In afwijking hiervan zullen geen kosten aan Opdrachtgever in rekening
gebracht worden indien de wijziging of uitbreiding het gevolg is van een omstandigheid die toe te
rekenen is aan Producent.
Artikel 5. Duur van de overeenkomst en termijnen
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van de opdracht.
5.2 Is binnen de duur van de overeenkomst met Opdrachtnemer voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Overschrijding van de
overeengekomen termijn, door welke oorzaak ook, geeft Opdrachtgever niet het recht om ontbinding
van de overeenkomst te vragen of schadevergoeding te vorderen, tenzij anders is overeengekomen.
5.3 Bij dreigende overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Producent Opdrachtgever daarvan tijdig op
de hoogte stellen.
Artikel 6. Tussentijdse beëindiging
6.1 Indien Opdrachtgever eenzijdig besluit de overeenkomst te beëindigen, behoudt Producent zich het
recht voor om Opdrachtgever de volgende kosten in rekening te brengen:
• Annulering binnen 14 dagen voor aanvang werkzaamheden of start productie: 50% van
totale offerte;
• Annulering binnen 7 dagen voor aanvang werkzaamheden of start productie: 75% van
totale offerte;
• Annulering binnen 2 dagen voor aanvang werkzaamheden of start productie: 100% van
totale offerte;
6.2 De aantoonbaar gemaakte kosten en reeds verrichte werkzaamheden worden volledig in rekening
gebracht onafhankelijk van het annuleringstijdstip.
Artikel 7. Opschorting en ontbinding
7.1 Producent is bevoegd eenzijdig te besluiten zijn werkzaamheden op te schorten dan wel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist
indien:
• Blijkt, of indien Producent goede grond heeft te vermoeden, dat Opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal nakomen of niet zal
kunnen nakomen;
• Surseance van betaling wordt aangevraagd en/of wordt verleend voor Opdrachtgever,
deze faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, deze tot liquidatie
overgaat, zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van diens vermogen
executoriaal beslag wordt gelegd;
ALGEMENE VOORWAARDEN NOMOBO B.V. - VERSIE 4
PAGINA 2 VAN 7
• Zich omstandigheden voordoen of dreigen voor te doen, dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk wordt of redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd, of als zich
andere omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigd laten van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden gevergd.
7.2 Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Producent op Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
7.3 Als Producent de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever opschort, behoudt
Producent zijn rechten uit de wet en de overeenkomst.
7.4 Bij ontbinding is Opdrachtgever 30% van de offerte (direct opeisbaar) verschuldigd, onverminderd de
reeds door Producent verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
7.5 Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair tot mindering van
de gemaakte kosten, vervolgens tot mindering van opengevallen rente en tenslotte tot mindering van
de hoofdsom en lopende rente.
Artikel 8. Facturering, betalingen en betalingstermijn (30 dagen)
8.1 De betaling van de facturen van Producent is nooit afhankelijk van een eventuele uitkomst of resultaat
van de werkzaamheden, met dien verstande dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten zijn.
8.2 Tenzij anders overeengekomen, factureert Producent als volgt:
• 50% van het totaalbedrag binnen 3 werkdagen na aanvaarding offerte;
• 25% van het totaalbedrag binnen 3 werkdagen na beëindigen van de fysieke draaiperiode,
dan wel de dag van aanvang Post Productie;
• 25% van het totaalbedrag binnen 3 werkdagen na oplevering materiaal dan wel beëindigen
van alle werkzaamheden.
8.3 In aanvulling op hetgeen in 8.2 bepaald, is Producent steeds gerechtigd voor de te verrichten
werkzaamheden en de te maken kosten, voorschotten te berekenen. Deze worden aan het einde van
de opdracht of tussentijds verrekend.
8.4 Producent gaat niet over tot de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zolang het in lid 2
genoemde eerste termijn niet door of vanwege Opdrachtgever voldaan is.
8.4 Overeenkomstig de vanaf maart 2013 in Nederland geldende wetgeving (gebaseerd op de Europese
richtlijn Betalingstermijnen), dient de factuur binnen 30 dagen betaald te zijn. Uitzonderingen hierop
zijn alleen mogelijk indien dat in de aanbestedingsdocumenten en in het contract uitdrukkelijk is
overeengekomen en indien dit niet kennelijk onbillijk is ten overstaan van Producent.
8.5 Betalingsachterstanden worden uitdrukkelijk gedefinieerd als een toerekenbare tekortkoming.
8.6 Indien Opdrachtgever de betalingstermijn van 30 dagen toch overschrijdt, dan is
Opdrachtgever automatisch in verzuim en is Producent gerechtigd wettelijke handelsrente in
rekening te brengen die gelijk is aan herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank
vermeerderd met 8%. Bovendien mag Producent direct invorderingskosten in rekening brengen met
een minimum van €40, zonder voorafgaande kennisgeving of aanmaning.
8.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever worden de
vorderingen van Producent onmiddellijk opeisbaar.
8.8 Bij het uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
buitengerechtelijke kosten (zoals incasso) en feitelijk gemaakte gerechtelijke redelijke kosten met een
minimum van 15% over de verschuldigde hoofdsom.
8.9 Zolang Opdrachtgever niet aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan (bijvoorbeeld
niet tijdig of niet volledig voldoen aan betalingsverplichtingen), blijven alle rechten die in de meest
brede zin van het woord verband houden met de opdracht, bij Producent. Hier kan de beschikking
over een productie onder vallen, waardoor deze niet vertoond of anderszins gebruikt kan worden.
Artikel 9. Uitvoering opdracht - inschakelen derden
9.1 Het staat Producent geheel vrij om de overeenkomst volledig naar eigen inzicht uit te voeren en hierbij
geheel naar eigen keuze zijn eigen werknemers dan wel derde personen en/of bedrijven in te
schakelen.
9.2 Aansprakelijkheid voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
ALGEMENE VOORWAARDEN NOMOBO B.V. - VERSIE 4
PAGINA 3 VAN 7
9.3 Als Producent bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van door Opdrachtgever zelf
geselecteerde derden, berust de verantwoordelijkheid voor de keuze van deze derden bij
Opdrachtgever.
Artikel 10. Intellectueel eigendom
10.1 Alle resultaten van onder meer producties en werkzaamheden en op alle concepten, ideeën en
voorstellen van Producent zijn eigendom van Producent en vallen daarmee onder rechtsbescherming
van intellectueel eigendom. Deze eigendomsrechten berusten bij Producent dan wel bij zijn
licentiegevers. Indien de eigendom van het geleverde vervalt vanwege zaaksvorming, wordt de nieuw
gevormde zaak geacht eigendom van Producent te zijn.
10.2 Tenzij anders is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever, indien voldaan is aan alle verplichtingen
voortvloeiend uit de overeenkomst, een exclusieve licentie om de resultaten van de werkzaamheden
van Producent te verveelvoudigen en/of onder eigen naam en als van hem afkomstig openbaar te
maken en anderszins te exploiteren, conform de afspraken daartoe in de overeenkomst.
10.3 Producent heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, zonder hierbij de informatie die uitdrukkelijk als vertrouwelijk is
aangemerkt ter kennis van derden te brengen.
10.4 Tenzij anders overeengekomen is Producent gerechtigd om de resultaten van zijn werkzaamheden te
gebruiken voor zijn eigen publiciteit op zijn websites, in showreels, voor prijzenfestivals en voor
redactionele en museale doeleinden.
10.5 Opdrachtgever vrijwaart Producent van alle gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op
hun intellectuele eigendomsrechten. Als Producent ingevolge zulks wordt aangesproken dan zal de
Opdrachtgever Producent zowel in als buiten rechte bijstaan, waarbij Opdrachtgever alle als gevolg
daarvan geleden schade zal vergoeden.
10.6 Indien Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees
bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Opdrachtgever niet gerechtigd vrij te beschikken over het
resultaat van de werkzaamheden van Producent en is Producent gerechtigd de geleverde zaken,
afgegeven onder de in lid 2 bedoelde licentie, terug te nemen, ofwel bij Opdrachtgever of bij derden
weg te (laten) halen, met verhaal van de hiermee gemoeide kosten op Opdrachtgever.
10.7 Producent vestigt jegens een ieder een pandrecht op alle zaken en gelden die Producent uit welke
hoofde en met welke bestemming dan ook, onder zich heeft of zal krijgen, ter zekerheid van
voldoening van alle bestaande en toekomstige vorderingen op Opdrachtgever.
10.8 Indien Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees
bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Producent gerechtigd een retentierecht uit te oefenen op alle
zich onder hem bevindende zaken toebehorend aan Opdrachtgever of derden.
Artikel 11. Informatie en medewerking
11.1 Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan Producent en is verantwoordelijk voor een tijdige
en heldere overdracht van alle informatie en gegevens die volgens Producent noodzakelijk zijn, of
waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst.
11.2 Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Producent zijn
verstrekt, heeft Producent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in
rekening te brengen.
11.3 Indien de werkzaamheden in verschillende fases zullen worden uitgevoerd kan Producent de
uitvoering van (onderdelen van) een volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of aan eventuele
betalingsverplichtingen heeft voldaan. Een eventuele goedkeuringstermijn bedraagt maximaal 30
dagen.
Artikel 12. Beperkte aansprakelijkheid
12.1 Producent is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in
redelijkheid mocht worden verwacht, dan wel opzet of grove schuld.
ALGEMENE VOORWAARDEN NOMOBO B.V. - VERSIE 4
PAGINA 4 VAN 7
12.2 De aansprakelijkheid van Producent is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de aansprakelijkheidsverzekering (bijvoorbeeld productieverzekering) van Producent wordt
uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende
geval voor rekening van Producent komt. Bij de beperking van de aansprakelijkheid wordt naast de
beperkingen op de hoogte van de dekking, aangehouden aan de overige voorwaarden van de
aansprakelijkheidsverzekering zoals het aantal schadegevallen per jaar.
12.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering
is de aansprakelijkheid van Producent beperkt tot het tot het bedrag dat Producent aan
Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, welke tijdig is voldaan in de 3 maanden voorafgaande aan
het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een
maximum van € 5.000.
12.4 Producent is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat
Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
12.5 De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de
voor en tevens namens Producent werkzame derden die voor uitvoering van de opdracht worden
ingeschakeld.
12.6 Bij het inschakelen van derden, is Producent jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor
tekortkomingen van die derden. Voor het geval Opdrachtgever een derde rechtstreeks aanspreekt,
vrijwaart Opdrachtgever Producent van elke aanspraak van derden in verband met die
aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor Producent.
12.7 Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen,
vervaltermijnen en vrijwaringen tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van Opdrachtgever
jegens Producent, in zoverre deze verband houden met uitvoering van een opdracht door Producent.
12.8 Alle vorderingsrechten en bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Producent in verband met door
Producent verrichte werkzaamheden, vervallen zodra een periode van 12 maanden is verstreken na
de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan
van die rechten of bevoegdheden.
12.9 Producent is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 13. Force majeur (overmacht)
13.1 Producent is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een van zijn verplichtingen,
indien de tekortkoming werd veroorzaakt door een verhindering die buiten zijn macht lag en dat van
hem redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat hij bij het sluiten van de overeenkomst met die
verhindering rekening zou hebben gehouden of dat hij deze of de gevolgen ervan zou hebben
vermeden of te boven zou zijn gekomen (overmacht). Hieronder valt bijvoorbeeld maar niet
uitsluitend; Oorlog, (natuur)rampen, explosies, brand, bliksem, stakingen, bezettingen,
overheidsmaatregelen, etc.
13.2 Indien de tekortkoming te wijten is aan een tekortkoming van een derde die is belast met de
uitvoering van de gehele overeenkomst of een gedeelte hiervan, wordt Producent van zijn
aansprakelijkheid bevrijd, indien hij krachtens het vorige lid hiervan wordt bevrijd en de derde bevrijd
zou zijn, indien het bepaalde in dat lid op die derde van toepassing zou zijn.
13.3 Indien de overmacht zorgt voor een tijdelijke verhindering in de nakoming van verplichtingen dan
heeft Producent het recht zijn verplichting tot nakoming op te schorten tot het moment dat de
tijdelijke verhindering weer is opgeheven. Tenzij anders overeengekomen zal een opschorting niet
langer dan 2 maanden duren.
13.4 Indien geheel of gedeeltelijke nakoming door overmacht niet meer mogelijk is, of wanneer een
redelijke termijn om alsnog geheel of gedeeltelijk na te komen is verstreken, zal de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding
van kosten, schaden of intresten.
13.5 Voor zover Producent bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Producent gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk in rekening te brengen.
ALGEMENE VOORWAARDEN NOMOBO B.V. - VERSIE 4
PAGINA 5 VAN 7
Artikel 14. Klachten
14.1 Klachten dienen schriftelijk (zie artikel 16 schriftelijke kennisgevingen) te worden bericht aan de
directie van Producent en niet (slechts) aan een medewerker.
14.2 Opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden, onmiddellijk, doch in elk geval niet later
dan twee weken na het verrichten van de desbetreffende werkzaamheden , schriftelijk te berichten.
Bij overschrijding van die termijn komt elke aanspraak jegens Producent ter zake van klachten en
fouten te vervallen.
14.3 In geval van een door Producent gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden heeft
Producent het recht de betreffende werkzaamheden opnieuw te (laten) verrichten binnen een
redelijke termijn.
14.4 Producent kan slechts klachten ter zake van verrichte werkzaamheden in behandeling nemen indien
Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten
uitvoeren. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de in
geschil zijnde werkzaamheden niet opgeschort.
Artikel 15. Nietigheid
15.1 De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden laat onverlet de
geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de gebondenheid
van partijen daaraan. Het in artikel 2.5 bepaalde is mede van toepassing.
Artikel 16. Schriftelijke kennisgevingen
16.1 Schriftelijke kennisgevingen kunnen per email worden verzonden aan legal@nomobo.tv.
16.2 Per aangetekende post:
NOMOBO
t.a.v. de Directie
Asterweg 20 D1
1031 HN AMSTERDAM
Artikel 17. Geschillen
17.1 Indien een geschil ontstaat dan zullen partijen eerst proberen dit geschil in der minne op te lossen.
Komen partijen er niet uit dan zal, indien en voor zover zinvol, een mediation procedure gestart
worden alvorens het geschil via een gerechtelijke procedure op te lossen. De mediation procedure
verloopt volgens de volgende regels:
• De partij die vindt dat sprake is van een geschil moet de andere partij van dit geschil op de
hoogte brengen middels een schriftelijke kennisgeving (zie artikel 16). Deze kennisgeving
dient te worden gericht aan de directie van Producent en niet (slechts) aan een medewerker
van Producent. De aankondiging van het geschil moet de redenen vermelden waarom
Opdrachtgever van mening is dat er sprake is van een geschil, wanneer het is ontstaan, en de
onderwerpen van het geschil vermelden.
• Na kennisgeving van geschil zullen partijen samen een mediator kiezen en aanstellen. Als
partijen er niet uitkomen dan zal Producent een mediator kiezen;
• Partijen spreken af samen te zullen werken met de mediator in een poging om het geschil
op te lossen en komen overeen dat zij de beslissing van de mediator zullen naleven;
• De mediation procedure zal worden stopgezet indien het geschil niet is opgelost binnen 10
werkdagen na de benoeming van de mediator;
• Indien specialistische kennis vereist is, mag de mediator een deskundige inschakelen voor
advies. De kosten van de deskundige zullen als mediationkosten aangemerkt worden;
• Elke partij heeft een evenredig aandeel in de kosten van het honorarium van de mediator
en in alle bijkomende kosten;
• Bij een succesvolle mediation procedure zal de uitkomst bindend zijn voor de betrokken
partijen en de bijbehorende overeenkomst voorrang hebben boven voorgaande
overeenkomsten in geschil;
• Het staat elke partij vrij om na het beëindigen van de mediation procedure een
gerechtelijke procedure te starten.
ALGEMENE VOORWAARDEN NOMOBO B.V. - VERSIE 4
PAGINA 6 VAN 7
Artikel 18. Toepasselijk Recht
18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Producent partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,
ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
18.2 De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
ALGEMENE VOORWAARDEN NOMOBO B.V. - VERSIE 4
PAGINA 7 VAN 7